Hình thức cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất có nhiều người sử dụng chung?

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau rất mong được luật sư giải đáp giúp: Bốn người cùng mua chung đất dự án thì cần phải làm thủ tục như thế nào để tài sản là của chung 4 người? Tôi cần làm gì để sau này khi tách sổ riêng thì những người còn lại không gây khó dễ.

Xin cảm ơn!

sd3 03e3
Hình thức cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất có nhiều người sử dụng chung?

Trả lời:

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Khoản 2, Điều 98 Luật đất đai như sau:

“Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

Căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp và đối chiếu với quy định nêu trên, khi cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất có nhiều người chung quyền sở hữu phải ghi đầy đủ tên của những người đó, đồng thời cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận. Vì vậy, 4 người cùng mua chung đất sẽ được phép đứng tên trên mảnh đất họ mua.

Nếu 4 người thỏa thuận bằng văn bản (được chứng thực, công chứng theo luật định) về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện thì theo quy định tại Khoản 3, điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, trên Giấy chứng nhận sẽ ghi thông tin của người đại diện và dòng tiếp theo ghi: “Là người đại diện cho nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Đối với thửa đất có nhiều người sử dụng chung, Giấy chứng nhận sẽ được cấp theo hai hình thức sau:

Thứ nhất, sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người, cơ quan chức năng sẽ cấp Giấy chứng nhận cho từng cá nhân.

Thứ hai, cơ quan chức năng cấp chung một Giấy chứng nhận trong trường hợp những người sử dụng đất có thỏa thuận bằng văn bản (được chứng thực, công chứng) về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *