Trường hợp nào được lấy lại đất bị Nhà nước thu hồi?

Hỏi: Người bị thu hồi đất có thể lấy lại đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất trong thời gian dài nhưng không có quy hoạch sử dụng? Rất mong được luật sư giải đáp giúp. Xin cảm ơn!

(kiempham@…)

th3 cc1a
Chủ đất được yêu cầu lấy lại đất bị Nhà nước thu hồi nhưng không sử dụng trong trường hợp nào? (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Trước thắc mắc của bạn, luật sư tư vấn như sau:

Việc thực hiện kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 49, Luật Đất đai năm 2013.

“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

5. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, trường hợp đất đã thu hồi mà sau ba năm chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải hủy bỏ, điều chỉnh cũng như công bố việc hủy bỏ, điều chỉnh việc thu hồi đất. Hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét, cho chuyển đổi mục đích sử dụng đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không hủy bỏ, điều chỉnh hoặc có hủy bỏ, điều chỉnh nhưng không công bố việc hủy bỏ, điều chỉnh. 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *